استاندار قزوین گفت: آغاز دهه پنجم انقلاب باید عبور از مرحله آزمون و خطاهای گذشته و حرکت بالنده به سمت توسعه شتابان و پایدار باشد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.