35 نفر از محکومان مالی با بدهکاری 6 میلیارد تومان آزاد و به کانون خانواده های بازگشتند.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.