نویسنده و فعال حوزوی گفت: مراجعات زیادی در خصوص موضوعات ماورایی وجود داشت و از همین رو کتاب تاس طلسم و جن و پری را تألیف کردم تا در این زمینه با بهره‌گیری از روایات و احادیث به پرسش‌ها پاسخ داده شود.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.