رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: برای ایجاد تحول در کشاورزی و نفوذ دانش در این عرصه راه اندازی 100 مزرعه نوآوری کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.