گوگل قصد دارد تا برای باقی ماندۀ ایام سال فرآیند و تعداد پذیریش استخدام نیروهای خود را بسیار کاهش دهد، چرا که بحران اقتصادی شرکت‌های بزرگ فناوری نیز تضعیف کرده است.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.