ភ្នំពេញ៖ ទីបំផុត សង្រ្គាមរវាង Top Rapper ២ដួង ពិតជាកើតឡើងដូចការគិតរបស់អ្នកគាំទ្រ​ប្រាកដមែន ដោយនៅមុននេះបន្តិច តារារ៉េប ជួរមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជា…

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.