ارز مسافری برای اولین بار از طریق خودپرداز‌های بانکی در فرودگاه‌های بین المللی به مسافر داده می‌شود.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.