یک استارتاپ آمریکایی قصد دارد اولین سایت کمپوست انسانی را افتتاح کند که جنازه مردگان را در فرآیند حافظ محیط زیست طی 30 روز به خاک تبدیل می کند.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.