نمایندگان مجلس تراکنش های عادی بانکی بین مردم بدون انجام فعالیت تجاری، همچنین پرداخت های مربوط به اجاره مسکن را از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستنثی کردند.

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.